Wednesday, April 1, 2015

Làm thế nào để thiết lập PPTP VPN trên Android 4 Motorola MB525 DEFY

Làm thế nào để thiết lập PPTP VPN trên Android 4 Motorola MB525 DEFY


Làm thế nào để thiết lập PPTP VPN trên Android 4 Motorola MB525 DEFY
Làm thế nào để thiết lập PPTP VPN trên Android 4 Motorola MB525 DEFY

Lm thế no để thiết lập PPTP trn Android 4 Ice-cream Sandwich
Android 4, hay cn gọi l Ice-cream sandwich, l một phin bản th vị như vậy m cho php bạn cấu hnh VPN v sử dụng Internet trong hon ton ẩn danh m khng phức tạp.
1. Tm tới ci đặt
2. Chọn "Khc"
3. Chọn "VPN". Ńu bạn khng thực hịn được, c th̉ bạn c̀n phải thít ḷp ṃt m PIN do v́n đ̀ an ninh.
4. Chọn "Thm ću hnh VPN"

5. By giờ bạn c̀n nḥp cc dữ lịu my chủ VPN
- Tn: B́t cứ đìu g bạn thch
- Loại: PPTP
- Địa chỉ my chủ: My chủ b́t kỳ từ danh sch "My chủ PPTP" trong bảng đìu khỉn VPN
6. Chọn m ha PPP (MPPE) v nh́n vo nt "Lưu"
- Lưu : Ńu bạn khng th̉ ḱt ńi hy thử bỏ chọn "M ha PPP (MPPE)" v nh́n nt "Lưu"
7. By giờ bạn sẽ th́y cc ḱt ńi mới. B́m vo n
8. By giờ nḥp cc chi tít đăng nḥp của bạn:
- Tn truy c̣p: tn ti khoản vpn của bạn
- Ṃt kh̉u: ṃt kh̉u PPTP của bạn
(Lưu , đy khng phải ṃt kh̉u ti khoản của bạn!
C được ṃt kh̉u PPTP từ trang chủ)
Chọn "Lưu thng tin ti khoản" v b́m "Ḱt ńi"

VPN Traffic-1 cho , My chủ trn 35 quốc gia, Nhanh v ổn định
VPN traffic - tất cả trong 1 cho android, bỏ qua hết cc giới hạn khi bạn truy cập internet, bỏ qua giới hạn về vị tr địa l, chọn một server để kết nối, c server vpn rộng khăp ở hơn 35 quốc gia. Hỗ trợ pptp v l2tp/ipsec.

Nếu bạn cần bỏ qua cc hạn chế để c thể truy cập vo Facebook, Twitter v cc trang khc?
Nếu bạn cần đổi địa chỉ ip của bạn?
Nếu bạn cần xem BBC iPlayer từ bất kỳ nơi no trn thế giới?
Nếu bạn cần xem Netflix từ bn ngoi nước Mỹ?

Cc tnh năng của chương trnh Vpn Traffic cho :
-1 thao tc đơn giản để kết nối đến my chủ VPN, miễn ph ci đặt
-Lưu tn đăng nhập/mật khẩu, chỉ cần thao tc chọn vị tr my chủ để kết nối.
-Khng giới hạn băng thng.
-M ha dữ liệu của bạn khi truyền trn internet
-Gỡ bỏ hết cc giới hạn truy nhập tạo ra do Chnh Phủ hay do Cng ty bạn. Bỏ qua giới hạn vị tr địa l.
-Khng giới hạn chuyển đổi giữa cc VPN server ở cc nước khc nhau (Hơn 35 quốc gia trn thế giới)
-Hỗ trợ pptp v l2tp/ipsec
-Lm việc tốt với kết nối wifi, 3G, GSM v tất cả cc nh cung cấp dịch vụ di động.

VPN server khắp nơi trn thế giới
- Europe Chu u:UK,France,Germany,Sweden,Russia,Spain,Switzerland,Italy,Netherlands,Norway,Denmark,Belgium

- America Chu Mỹ: USA,Canada,Mexico,Colombia,Argentina,Brazil

- Asia Chu : China,India,Japan,United Arab Emirates,Malaysia,Singapore,Korea,Turkey,Indonesia,Thailand,Philippines,Hong Kong,Vietnam,Israel,Saudi Arabia,Kuwait

- Other Khc :Australia

VpnTraffic - Gỡ bỏ việc chặn Internet của bạn,truy cập Skype,VOIP,cc knh truyền hnh v video trực tuyến như Hulu,Netflix,BBC iPlayer. Vượt qua những ngăn chặn dựa trn địa chỉ truy cập. My chủ VNP trn ton thế giới với hơn 40 nước. Hỗ trợ PPTP v L2TP/IPSec.

What you need is a VPN account !

Before you make an order, you can Trial our VPN Service for3 days.

Only$1.99

High Speed
All country serverWhat you need is a VPN account !

Before you make an order, you can Trial our VPN Service for3 days.

• Only$1.99

• High Speed
• All country server

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.